Uitnodiging en agenda voor Algemene Ledenvergadering op 18 november met aansluitend Ierse avond

RedactieBestuur

Graag nodigen we alle leden uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering, die dit jaar wordt gehouden op zaterdag 18 november om 18.30. In de kantine zal het bestuur organisatorisch en financieel terugkijken op het seizoen 2022-2023 en staan we stil bij de huidige ontwikkelingen. Ook ouders van jeugdleden zijn welkom. Statutair gezien brengen jeugdleden in een stemronde één stem uit, waar leden van 18 jaar en ouder vijf stemmen uitbrengen.

Omdat de opkomst de laatste jaren onder de maat is, hebben we gekeken om er iets aan te koppelen. Na de vergadering (die de laatste jaren ongeveer een uur duurde) volgt een Ierse avond waarbij we op groot scherm om 20.45 gaan kijken hoe het Nederlands elftal het ticket voor het EK definitief veilig speelt.

Aanmelden voor de ALV is niet nodig. Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, kunt u zich afmelden via info@scsusteren.nl. De financiële stukken liggen vanaf 7-11 ter inzage in de kantine.

DE AGENDA

Overleg:                     Jaarvergadering seizoen 2022/2023

Datum vergadering:  18.11.2023

Aanvang:                   18.30 uur

Locatie:                     Clubgebouw, kantine


Genodigd:                  Alle leden van onze vereniging


Agenda

Opening;

 1. Vaststelling notulen jaarvergadering seizoen 2021/2022 van 1 februari 2023;
 2. Vaststelling van het jaarverslag verenigingsjaar van 2022/2023;
 3. Financieel verslag 2022/2023;
  Ter vergadering zal een toelichting worden gegeven door de penningmeester van:
  De winst en verliesrekening
  De balans

 4. Kascontrole commissie;
  Door de kascontrole commissie bestaande uit de vrijwilligers Rob Lumens en Marcel Bonten wordt een verklaring over de financiële stuken 2022/2023 verstrekt.

 5. Begroting 2023/2024;
  Ter vergadering zal een korte toelichting worden gegeven door de penningmeester

 6. Organisatie, inrichting bestuur;
  Onze penningmeester Tim Sampers heeft geruime tijd geleden aangegeven te willen stoppen.

 7. Verkiezing bestuursleden;
  In het jaar 2023 zijn de volgende bestuursleden aftredend: Tim Sampers (niet herkiesbaar).

  Het bestuur draagt twee nieuw bestuursleden voor:
  –      Rik Vrehen als bestuurslid Penningmeester
  –      Roger Bekkers als bestuurslid Jeugdzaken 

  Door tenminste drie (3) leden kunnen kandidaten voor de vacante bestuursfuncties worden voorgesteld. Deze dienen hiervoor uiterlijk twee dagen voor de dag van de vergadering te worden doorgegeven aan de secretaris via info@scsusteren.nl.

 8. Verkiezing kascontrole commissie;
  In de kascontrole zitten momenteel, Rob Lumens (3e jaar) & Marcel Bonten (3e jaar). Conform statuten zijn Rob en Marcel aftredend lid van de kascontrole commissie en zijn we op zoek naar minimaal 3 plaatsvervangende leden voor deze commissie en 1 reservelid.

 9. Ontwikkelingen/activiteiten binnen onze vereniging;
  Organisatie & ontwikkeling
  Vacatures (jeugdtrainers, onderhoud)
  Voetbalzaken
  Accommodatie
  Activiteiten
  Sponsoring

 10. Mededelingen, rondvraag en sluiting.