Uitnodiging en agenda voor jaarvergadering op woensdag 1 februari

RedactieAlgemeen

Beste lid van Sportclub Susteren,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering seizoen 2021/2022 van onze vereniging, welke gehouden zal worden op: Woensdag 1 februari 2023 om 20:30 in onze kantine. De agenda treft u hieronder aan.

Hopende op een mooie opkomst (in elk geval hoger dan vorig jaar). Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, kunt u zich afmelden via info@scsusteren.nl.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Sportclub Susteren

————————

Overleg:                     Jaarvergadering seizoen 2021/2022

Datum vergadering:  01.02.2023

Aanvang:                   20.30 uur

Locatie:                      Clubgebouw, kantine


Genodigd:                  Alle leden van onze vereniging & ouders van jeugdleden


Agenda

Opening;

 1. Vaststelling notulen jaarvergadering seizoen 2020/2021 van 15 april 2022;
 2. Vaststelling van het jaarverslag verenigingsjaar van 2021/2022;
 3. Financieel verslag 2021/2022;
  Ter vergadering zal een toelichting worden gegeven door de penningmeester van:
  De winst en verliesrekening
  De balans
 4. Kascontrole commissie;
  Door de kascontrole commissie bestaande uit de vrijwilligers Robin Pustjens, Rob Lumens en Marcel Bonten wordt een verklaring over de financiële stuken 2021/2022 verstrekt.
 5. Begroting 2022/2023;
  Ter vergadering zal een korte toelichting worden gegeven door de penningmeester
 6. Organisatie, inrichting bestuur;
  Jos Wackers en André Timmermans hebben geruime tijd geleden aangegeven te willen stoppen. Henk Houben heeft de taken van Jos Wackers overgenomen.
  In de tussentijd is Maurits Meessen gestopt als bestuurslid, zijn taken zijn overgenomen geworden door Henk Houben en Peter Versloot.
 7. Verkiezing bestuursleden;
  In het jaar 2022 zijn de volgende bestuursleden aftredend: Jos Wackers (niet herkiesbaar), André Timmermans (niet herkiesbaar), Tim Sampers (herkiesbaar), Kevin Hoffmans (herkiesbaar).

  Het bestuur draagt geen nieuwe bestuursleden voor. De vacante bestuursfuncties zijn:
  – Bestuurslid jeugdzaken 

  Door tenminste drie (3) leden kunnen kandidaten voor de vacante bestuursfuncties worden voorgesteld. Deze dienen hiervoor uiterlijk twee dagen voor de dag van de vergadering te worden doorgegeven aan de secretaris via info@scsusteren.nl.
 8. Verkiezing kascontrole commissie;
  In de kascontrole zitten momenteel Robin Pustjens (3e jaar), Rob Lumens (2e jaar) & Marcel Bonten (2e jaar). Conform statuten is Robin Pustjens aftredend lid van de kascontrole commissie en zijn we op zoek naar een plaatsvervangend lid voor deze commissie.   
 9. Ontwikkelingen/activiteiten binnen onze vereniging;
  Organisatie & ontwikkeling
  Vacatures (scheidsrechtercoördinator, jeugdtrainers, onderhoud)
  Voetbalzaken
  Accommodatie
  Activiteiten
  Sponsoring
 10. Mededelingen, rondvraag en sluiting.