Het Voetbal Ontwikkelingsplan van SC Susteren.

1. WAAROM EEN VOETBAL ONTWIKKELINGSPLAN?

Een voetbalvereniging zou je kunnen vergelijken met een bedrijf. Een bedrijf maakt producten. De consument koopt deze tegen een bepaalde prijs. Iemand die lid is van een voetbalvereniging betaalt contributie en mag als tegenprestatie ook het een en ander van die vereniging verwachten. Dat geldt uiteraard eveneens voor de sponsoren en supporters.

Met andere woorden: een voetbalvereniging moet een product leveren. Dat product moet een hoge kwaliteit hebben om concurrerend te zijn. Concurrerend ten opzichte van de naburige overige voetbalverenigingen, maar ook ten opzichte van andersoortige sport(en)verenigingen.

De kernvraag is waarom meldt iemand zich aan bij SC Susteren?

Wil hij/zij sporten vanwege het gezondheidsaspect of zoekt hij ontspanning, gezelligheid, is hij/zij op zoek naar sociale contacten of wil hij/zij leren voetballen? Verwachten ouders/verzorgers van de spelers, dat SC Susteren ook aandacht schenkt aan opvoedkundige aspecten?

Waarschijnlijk verwacht eenieder iets terug te vinden van alle genoemde deelproducten, waarbij per individu de accenten anders zullen liggen. In dit VOP staat de voetbalopleiding centraal. Bij het centraal stellen van de voetbalopleiding wordt overigens niet beoogd, dat andere aspecten – zoals gezelligheid, ontspanning e.d. – naar de achtergrond verdwijnen. Het hoogste streven van elke voetbalvereniging – dus ook van SC Susteren – blijft natuurlijk voetbalplezier.


Het technisch beleid van SC Susteren is in dit plan, op hoofdlijnen, verwoord. Daardoor wordt voor iedereen duidelijk, waar de vereniging voor staat en wat er van de leden wordt verwacht: hoe meer duidelijkheid, hoe minder problemen. Voorts kan dit VOP een belangrijk instrument zijn voor het verkrijgen van een ‘eigen gezicht’, de voorgestane voetbalvisie wordt langzaam maar zeker ‘eigen’ en voor iedereen – zowel binnen de vereniging als naar buiten toe – herkenbaar.
Een aantal voordelen van een voetbalontwikkelingsplan zijn o.a.:

 • Voor de korte termijn
 • Een betere reguliere doorstroming naar de hogere jeugdcategorie c.q. de senioren.
 • Een soepelere voortijdige overgang naar een hogere categorie/niveau.
 • Het voorkomen van remming van de individuele ontwikkeling.
 • Voor de middellange termijn
 • Een uniforme werkwijze van de trainers.
 • Verhoging van het niveau van de trainingsaanpak.
 • Het voorkomen van problemen door de bekendheid van de aanpak.
 • Voor de lange termijn
 • Een algemeen hoger voetbalniveau in een lijn: van de F t/m selectie senioren.
 • Een voetbalbeleid, dat kan worden getoetst aan de moderne voetbalopvattingen.

2. DOELSTELLINGEN

De vereniging stelt zich primair ten doel om voor eenieder een zo optimaal mogelijk voetbalplezier te creëren. Dit impliceert, dat alle voetbaltechnische aspecten en nevenactiviteiten hier direct dan wel indirect een bijdrage aan dienen te leveren.

We voetballen, omdat we dat leuk vinden. Als de lol er vanaf is, kunnen we beter overwegen om te stoppen of om naar een andere vereniging of sport over te stappen.

Het creëren en het behouden van ‘Voetbalplezier’ als hoogste doel binnen de vereniging betekent overigens niet dat alles, wat met voetballen te maken heeft, leuk en plezierig is. Het is bijvoorbeeld niet leuk om vaak te verliezen of om te trainen bij ‘hondenweer’. Niettemin zijn dan het behoud van de sfeer in de groep en discipline elementen, die uiteindelijk bijdragen aan het voetbalplezier.

Het element voetbalplezier zal dan ook als een rode draad door dit hele VOP lopen.

SC Susteren stelt zich ten doel om een vereniging met een goede uitstraling te worden, hetgeen kan worden bereikt middels:

 1. Het creëren van een groter ledenbestand door enerzijds het behoud van leden en anderzijds het werven van nieuwe leden;
 2. Het realiseren van een gezellige vereniging met een enorme uitstraling naar buiten door enerzijds de binding te versterken met leden en oud leden en het verbeteren van de communicatie naar leden en anderzijds het realiseren vaneen ondeelbare vereniging;
 3. Het verhogen van het prestatieniveau van de individuele speler door enerzijds een verbetering van het technisch beleid en anderzijds het opbouwen van een – zo optimaal mogelijk – kwalitatief technisch kader;
 4. Het verhogen van het collectief prestatieniveau, met eigen opgeleide voetballers, van de jeugd standaardteams en een brede seniorenselectie.

Aan deze doelstellingen ligt als een van de uitgangspunten ten grondslag, dat SC Susteren in sportief opzicht streeft naar:

1. Bij de pupillen:

met de standaardteams structureel te functioneren op een (beperkt) interregionaal niveau: zeker betreffende de D1 en mogelijk – op wat langere termijn – eveneens de E1;

2. Bij de junioren:

met de standaardteams structureel te functioneren op het niveau van de 1e Klasse (interregionaal), waarbij het spelen op het niveau van de Hoofdklasse op termijn wordt nagestreefd.

Dit impliceert, dat toegewerkt wordt naar een moment dat we structureel – zowel op het niveau van het spelerspotentieel als van het trainers/coaching-potentieel – in staat zijn om daar in voldoende mate invulling aan te kunnen geven.

3. Bij de senioren:

een selectie – vanuit de eigen jeugd voortkomende – van drie teams, waarbij

 • Het 1e-team structureel kan functioneren op het niveau van de 2e-klas KNVB;
 • Het 2e-team minimaal op het niveau van de Res. 1e-klas;
 • Het 3e-team minimaal op het niveau van de Res. 2e-klas.


Om het gewenste niveau te realiseren is het van belang een voldoende aanbod van spelers te hebben in elke leeftijdscategorie. Dan bestaat de mogelijkheid om te selecteren en spelers op (nagenoeg) eenzelfde niveau bij elkaar te brengen. Dat is voor elke speler, los van zijn kwaliteiten, belangrijk.

Het werven van nieuwe leden en het behouden van de leden is dan ook van belang. In deze zal met name de jeugdcommissie activiteiten ontwikkelen.

Eveneens is een goede voetbalopleiding noodzakelijk om met de seniorenselectie en met alle standaard jeugdteams op een hoger niveau te kunnen spelen. Om binnen de voetbalopleiding invulling te geven aan het verhogen van het individuele prestatieniveau – en daaruit voortvloeiend een collectieve verhoging – is continue scholing, intern en/of extern, van het beschikbare – bij voorkeur ‘eigen’ – trainingskader noodzakelijk.

Vanzelfsprekend ondersteunt een goede invulling van de voetbalopleiding de ledenwerving in die zin, dat een goede opleiding zorgt voor aantrekkingskracht op potentiële leden.

Bij dit bovenstaande horen natuurlijk elementen als gezelligheid en ontspanning. De commissie aktiviteiten/evenementen – geïntegreerd voor senioren en jeugd – ontwikkelt deze en draagt zorg, met stimulerende en actieve steun van de leiders, voor de organisatie. Deze activiteiten kunnen gericht zijn op voetbal, dan wel op een geheel ander vlak.

Na het realiseren van een gezellige vereniging met een enorme uitstraling naar buiten gekoppeld aan een groter ledenbestand en een verhoging van het prestatieniveau van de individuele leden, kan met recht gesproken worden over een vereniging met een goede uitstraling.

Het voetbalsysteem

De individuele ontwikkeling van de speler is, samen met voldoende voetbalplezier, van primair belang. Een essentiële voorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen is: het volgen van een bepaalde vaste lijn bij het voetbalsysteem.

Het kan niet zo zijn, dat een speler gewend is te spelen volgens een bepaald concept en het jaar daarna – bij een andere trainer – met iets anders geconfronteerd wordt. Ook indien een speler doorstroomt naar een ander elftal, moet hij makkelijk kunnen inpassen. Dat kan alleen indien alle elftallen volgens een en hetzelfde systeem voetballen. Voor het leerproces c.q. het opleidingsproces van het leren voetballen, is dit van groot belang.

Derhalve kiest SC Susteren voor een voetbalsysteem, waar we ons allemaal aan houden en dat zo vroeg mogelijk gedurende de ontwikkeling van de jeugdspeler – in beginsel vanaf de D-jeugd – wordt geïntroduceerd.

Spelersreglement

Een spelersreglement lijkt misschien op het eerste gezicht kinderachtig. Het is echter niet meer dan een aantal afspraken op papier waar iedere speler zich aan te houden heeft. Hierdoor weten we precies wat we aan elkaar hebben en wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. Die duidelijkheid brengt een hoop rust rondom datgene waar we ons echt mee bezig moeten houden, nl. met voetballen. Hieronder volgen de afspraken met daarbij vermeld wat er gebeurt wanneer men zich daar niet aan houdt.

Gedrag

Iedere speler dient zich behoorlijk te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Dit is niet alleen nodig in sociaal opzicht ten aanzien van anderen, maar het bepaalt ook het imago van de vereniging. Gedraag je dus correct ten opzichte van medespelers, tegenstanders, scheids- en grensrechters, leiders, trainers, commissie- en bestuursleden en publiek.

We hebben te maken met een teamsport. Accepteer fouten van je medespelers en maak ze naderhand bespreekbaar. Leg je neer bij beslissingen van anderen, die daar verantwoordelijk voor zijn, zoals trainers/leiders/scheids- en grensrechters; zelfs al zijn de beslissingen ‘verkeerd’.

Maak voor en na trainingen/wedstrijden geen puinhoop van het kleedlokaal. Ruim je eigen troep op. Samen met de leider worden afspraken gemaakt over wie wanneer verantwoordelijk is voor het netjes achterlaten van de kleedruimte.

Het is ook belangrijk dat elke speler er fatsoenlijk op staat. Dat betekent dus schoenen poetsen, shirt in de broek, opgetrokken sokken.

Trainingen

Iedere speler behoort te trainen. Het aantal trainingen hangt af van het team waarin je speelt.

Meld je tijdig af bij de trainer wanneer je niet kunt trainen. Overigens bestaan er voldoende mogelijkheden om op een ander tijdstip met een ander team een misgelopen training in te halen. Bij een situatie van overmacht neem je zo spoedig mogelijk na de misgelopen training contact op met je trainer.

Zorg dat je ruimschoots op tijd voor aanvang van de training aanwezig bent. Kleed je snel om, ga naar het trainingsveld en zorg voor een goede warming-up, opdat de trainingstijd benut kan worden om te trainen. Van de trainer ontvang je instructies over de warming-up.

Ruim na de training gezamenlijk de materialen op en douche vervolgens goed maar ‘kort’.

Wedstrijden

Bij wedstrijden dient elke speler op tijd aanwezig te zijn. Voor aanvang van een thuiswedstrijd en bij uitwedstrijden op de aangegeven tijd.

Meld je tijdig af bij je trainer/coach; uiterlijk twee dagen voor de wedstrijd.

Indien je verhinderd bent door een blessure meld dat dan bij je trainer en laat de blessure vakkundig behandelen.

Gezondheid en lichaamsverzorging

Neem geen volledig warme maaltijd voor het sporten. Volsta met een lichte maaltijd ruim voor de training of wedstrijd.

Het dragen van scheenbeschermers is verplicht, ook op de training.

Spelers beneden de 16 jaar worden dringend geadviseerd om voetbalschoenen met vaste noppen te dragen. Indien je gebruik maakt van afschroefbare noppen zorg dan voor twee stel noppen: korte rubberen voor droge, harde velden en aluminium noppen voor zachte velden.

Kom niet in training- of wedstrijdkleding naar het veld. Douchen met zeep na het sporten is verplicht. Draag badslippers tijdens het douchen. Zorg voor kortgeknipte nagels (1).

Doe voor trainingen en wedstrijden horloges, kettinkjes e.d. af om gevaar voor jezelf en anderen te voorkomen.

Straffen

Het is uiteraard de bedoeling, dat het spelersreglement door eenieder wordt nageleefd. Als dat niet gebeurt dupeer je niet alleen jezelf, maar vooral anderen. Om te zorgen dat het reglement wordt nageleefd, ontkomen we er niet aan dat er in voorkomende gevallen straffen worden opgelegd. De straffen kunnen uiteenlopen van een vermaning tot een schorsing. In onderstaand overzicht staat aangegeven welke straf volgt bij welke overtreding en wie bevoegd is die straf op te leggen.

Categorie Straf Strafoplegging door

 1. Vermaning trainer/leider
 2. Geen basisplaats trainer/leider
 3. Schorsing 1 wedstrijd trainer/leider
 4. Schorsing meerdere wedstrijden tot max. 4 strafcommissie (DB)
 5. Schorsing meer dan 4 weken tot max. 3 maanden Algemeen Bestuur
 6. Royering Algemeen Bestuur/Ledenvergadering

Indien overtreding van het reglement aanleiding is om een en ander aan de strafcommissie voor te leggen, is de trainer/leider verplicht dit aan de commissie te melden.

De strafcommissie kan op eigen initiatief een zaak voor laten komen.

Meerdere vermaningen kunnen ertoe leiden, dat de trainer/leider categorie 2 of 3 van toepassing verklaart.

Indien door een trainer/leider een wedstrijd schorsing is opgelegd, wordt dit door hem gemeld aan de strafcommissie.

Indien een speler door de scheidsrechter van het veld wordt gestuurd, wordt dit aan de strafcommissie voorgelegd.

Indien de strafcommissie van oordeel is dat een van de categorieën 5 of 6 van toepassing is, legt zij dit voor aan het Algemeen Bestuur, voorzien van een advies.

D. Ouders/Verzorgers van de jeugdspelers: hun rol?

Ouders van jeugdspelers spelen een niet onbelangrijke rol. Zij moeten immers hun kinderen stimuleren om te sporten en bewaken mede de wijze waarop daar invulling aan gegeven wordt. Het is dan ook een taak van onze voetbalvereniging om onze doelstellingen, ons voetbaltechnisch beleid en onze overige afspraken onder de aandacht van de ouders te brengen en daar steun voor te vragen.

Dit is een samenvatting van het Voetbal Ontwikkelingsplan.